สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 ต.ค.61 ถึงวันที่ 9 ต.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57
 
     
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57  (The 57th Kasetsart University Annual Conference)
ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2562 - 1 กุมภาพันธ์ 2562
 
*** ปิดรับผลงานวิจัยหมดเขต 29 ตุลาคม 2561 ***
 
อัตราค่าลงทะเบียนสาหรับผู้เสนอผลงาน โดยชำระค่าลงทะเบียนพร้อมกับการส่งผลงานวิจัย
            1. ผู้เสนอผลงานที่ลงทะเบียน ภายในวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยชำระค่าทะเบียนในอัตราเรื่องละ 2,000.- บาท พร้อมส่งผลงานวิจัย 
            2. ผู้เสนอผลงานที่ลงทะเบียนในวันที่ 16 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ลงทะเบียน ในอัตราเรื่องละ 2,500.- บาท
         * คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานวิจัยที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กำหนดเท่านั้น
 
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://annualconference.ku.ac.th/