สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ทุนวิจัย
เริ่มแสดง :: 17 ต.ค.61 ถึงวันที่ 19 ต.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เฉพาะเป้าที่ 3-4)
 
     

 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เฉพาะเป้าที่ 3-4)

นักวิจัยสามารถจัดส่งไฟล์ข้อเสนอการวิจัยมาที่อีเมล์ researchproject.tsu@gmail.com  ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  http://www2.tsu.ac.th/org/rdi/page_detial.php?ids=726&idm=4&mid=406

 

 
 

 

 
 

หมายเหตุ : แผนบูรณาการไม่เกิน 15 หน้า โครงการเดี่ยว/ชุดโครงการ ไม่เกิน 30 หน้า สรุปโครงการย่อย ไม่เกิน 2 หน้า