สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 ต.ค.61 ถึงวันที่ 17 ต.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือ (MOU) และประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ปี 2561
 
     

            เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ จัดพิธีลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือ (MOU) และประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัย และมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ปี 2561 ขึ้น ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดกลไกการพัฒนาด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ รวมทั้งขับเคลื่อนยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ จัดทำขึ้นระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ มหาวิทยาลัยในภาคใต้จำนวน 12 มหาวิทยาลัยประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทั้งนี้ ในงานยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษและมีกิจกรรมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 • การบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
 • การบรรยายพิเศษ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานการวิจัยของประเทศ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • การบรรยายพิเศษ เรื่อง มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ กพอ. ใหม่) โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • การบรรยาย เรื่อง ห้องปฏิบัติการที่ปลอดภัยในสถานศึกษามีความสำคัญต่อใครโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ชิตชไม โอวาทฬารพร ประธานกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยทางเคมีของห้องปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • การเสวนาเรื่อง ห้องปฏิบัติการตัวอย่างดีเด่น (Best Practice) โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย
  1.      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  2.      อาจารย์ ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  3.      นางสาวขวัญใจ นิ่มดวง นักวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  4.      นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 2 ผลงาน ดังนี้
  1.      บทความที่ 1 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  2.      บทความที่ 2 เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยทักษิณ