สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
0
 
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1...
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13...
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม (CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ 18...
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12...
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 15...
มหาวิทยาลัยทักษิณ คว้ารางวัล Gold Award จากนายกรัฐมนตรี ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)...
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...