สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
0 0 0 0
 
1st International Research Conference and 5th Institutional Research Week...
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6...
โครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 11-15 มิถุนายน 2562...
Open call for submitting research manuscripts at the RSU National and International Research Conferrenc 2019...
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ...
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6...
Conference on "Reconfiguring Universities for the Future"...
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนวิจัยที่ใช้สัตว์” ...
PDFพิมพ์อีเมล มหาวิทยาลัยคริสเตียนจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5...
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562...
ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของ ศจย. ปีพ.ศ. 2561 - 2562 (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562)...
ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2562...
ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562...
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เฉพาะเป้าที่ 3-4)...
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน...
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...