สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
0
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 20...
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1...
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change”...
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ AE 2018...
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี...
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1...
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13...
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม (CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ 18...
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12...
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...