สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
     
 
ทุนสนับสนุนการวิจัย
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากโครงการการบริหารจัดการน้ำฯ
ทุนพัฒนางานวิจัยตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560
ปฏิทินการประกาศทุนต่างๆ
ผลการพิจารณาจัดสรรทุน
 
ทุนสนับสนุนการวิจัย กลับหน้าหลัก
    ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้  
ทุนสนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2554
ทุนสนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2555
ทุนสนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556
ทุนสนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557
ทุนสนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558
ทุนสนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559
ทุนสนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560
ทุนสนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561
-->  page 1