สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
ทุนสนับสนุนการวิจัย
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากโครงการการบริหารจัดการน้ำฯ
ทุนพัฒนางานวิจัยตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560
ปฏิทินการประกาศทุนต่างๆ
ผลการพิจารณาจัดสรรทุน
 
 
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ กลับหน้าหลัก
    ทุนสนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561
   
ประเภททุน


รายละเอียดทุน
แบบฟอร์มอื่นๆ


1. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

- แบบเสนอโครงการทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ - บันทึกประชาสัมพันธ์ทุนรายได้ 2561

2. ทุนยุทธศาสตร์


- บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการ - ปฏิทินการจัดสรรทุน
 

 

-
แบบเสนอโครงการทุนยุทธศาสตร์

- รายละเอียดการจัดสรรทุน

-
แบบตอบรับที่ปรึกษาโครงการ (ถ้ามี)

- ประกาศทุนรายได้