สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
ทุนสนับสนุนการวิจัย
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC)
ทุนพัฒนางานวิจัยตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560
ปฏิทินการประกาศทุนต่างๆ
ผลการพิจารณาจัดสรรทุน
 
 
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ กลับหน้าหลัก
    ทุนสนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561
   ประเภททุน


รายละเอียดทุน
แบบฟอร์มอื่นๆ


1. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

- แบบเสนอโครงการทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ - บันทึกประชาสัมพันธ์ทุนรายได้ 2561

2. ทุนยุทธศาสตร์ 

 

 

-
บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการ

- ปฏิทินการจัดสรรทุน

-
แบบเสนอโครงการทุนยุทธศาสตร์

- รายละเอียดการจัดสรรทุน

-
แบบตอบรับที่ปรึกษาโครงการ (ถ้ามี)

- ประกาศทุนรายได้
3. ทุนวิจัยสถาบัน   
- บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการ

- ประกาศทุนวิจัยสถาบัน

- แบบเสนอโครงการวิจัยทุนสถาบัน 61

- ปฏิทินการจัดสรรทุน

- แบบตอบรับที่ปรึกษาโครงการ

 
4. ทุนวิจัยพื้นฐาน 

-แบบเสนอโครงการทุนวิจัยพื้นฐาน 

- ประกาศทุนวิจัยพื้นฐาน

-
บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

- เกณฑ์การตั้งงบประมาณ
 
- ปฏิทินการจัดสรรทุน

 
5.ทุนจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย   - แบบเสนอจัดตั้งหน่วยวิจัย
-
ประกาศหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย

 - แบบเสนอจัดตั้งศูนย์วิจัย
-
ปฏิทินการจัดสรรทุนหน่วยวิจัย


 - แบบเสนอจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง - บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการ