สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
ทุนสนับสนุนการวิจัย
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากโครงการการบริหารจัดการน้ำฯ
ทุนพัฒนางานวิจัยตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560
ปฏิทินการประกาศทุนต่างๆ
ผลการพิจารณาจัดสรรทุน
 
 
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน กลับหน้าหลัก
    ทุนวิจัยแผ่นดินปี 63
   
 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน ปี 2563

 

การเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)
ทุนแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำหรับแผนบูรณาการฯ ในเป้าหมายที่ 1 และ 2

1. แนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ                        
2. เกณฑ์การประเมินเป้าหมายที่ 1-2                           
3. (ร่าง)แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมฯ 2563      
4. Concept Proposal                                             
5. แบบสรุปโครงการ                                               
6. แผนผังการจัดทำแผนบูรณาการ                            
7. กรอบระยะเวลา                                                           
8. ระดับความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคม (SRL)                
9. ระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม (TRL)                                

แบบฟอร์มการจัดทำแผนบูรณาการ ปี 2563       
 
          
1. แบบเสนอแผนบูรณาการ                         
2. แบบเสนอชุดโครงการวิจัย                      
3. แบบเสนอโครงการวิจัย เป้าหมายที่ 1-3   
4. แบบเสนอโครงการวิจัย เป้าหมายที่ 4       


คู่มือการกรอกข้อมูล
            

1. การกรอกแบบเสนอแผนบูรณาการ         

2. การกรอกแบบเสนอชุดโครงการวิจัย      

3. การกรอกแบบเสนอโครงการวิจัย           


แบบฟอร์มอื่นๆ

1. (ร่าง) เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย     

2. (ร่าง) ประกาศทุนวิจัยงบบูรณาการ ปี 2563                                                              

3. แนวทางการจัดทำงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม                                           

4. ขั้นตอนการดำเนินงานและระยะเวลา                                                                            

5. แนวทางการจัดทำงบบูรณาการ       

6. กรอบประเด็นการวิจัย

7. รายชื่อแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม