สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
ทุนสนับสนุนการวิจัย
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากโครงการการบริหารจัดการน้ำฯ
ทุนพัฒนางานวิจัยตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560
ปฏิทินการประกาศทุนต่างๆ
ผลการพิจารณาจัดสรรทุน
 
 
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน กลับหน้าหลัก
    ทุนวิจัยแผ่นดินปี 63
   
 
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน ปี 2563


แบบฟอร์มการจัดทำแผนบูรณาการ ปี 2563       
 
          
1. แบบเสนอแผนบูรณาการ                         
2. แบบเสนอชุดโครงการวิจัย                      
3. แบบเสนอโครงการวิจัย เป้าหมายที่ 1-3   
4. แบบเสนอโครงการวิจัย เป้าหมายที่ 4       

คู่มือการกรอกข้อมูล
  
          
1. การกรอกแบบเสนอแผนบูรณาการ         
2. การกรอกแบบเสนอชุดโครงการวิจัย      
3. การกรอกแบบเสนอโครงการวิจัย           

แบบฟอร์มอื่นๆ

1. (ร่าง) เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย
     
                                            

2.
(ร่าง) ประกาศทุนวิจัยงบบูรณาการ ปี 2563                       
                                            
               

3.
แนวทางการจัดทำงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม             
                                              

4.
ขั้นตอนการดำเนินงานและระยะเวลา                               
                                                                   

5.
แนวทางการจัดทำงบบูรณาการ       


6.
กรอบประเด็นการวิจัย


7.
รายชื่อแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม