สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
บริการข้อมูล
คู่มือ / ระเบียบ / แบบฟอร์ม
แนวปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนการวิจัย
รายงานประจำปี
Proceedings งานประชุมวิชาการ
รายงานการจัดการความรู้
วารสารปาริชาต
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
เชิดชูเกียรตินักวิจัย
หน่วยวิจัย
ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย
 
 
เชิดชูเกียรตินักวิจัย กลับหน้าหลัก
      รางวัลนักวิจัยดีเด่น
           ส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัล
  ประกาศ
 
      
ประกาศหลักเกณฑ์รางวัลระดับมหาวิทยาลัย
เอกสารไฟล์ Acrobat
 
      
ประกาศหลักเกณฑ์รางวัลระดับส่วนงาน                                          
เอกสารไฟล์ Acrobat
 
  แบบฟอร์ม
 
      
ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มในระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
 
      
ส่วนที่ 2 และ 3 แบบฟอร์มระดับมหาวิทยาลัย
 
เอกสารไมโครซอฟเวิร์ด
      
ส่วนที่ 2 และ 3 แบบฟอร์มระดับส่วนงาน
 
เอกสารไมโครซอฟเวิร์ด  ประกาศหลักเกณฑ์รางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจำปี 2560
 
      
ประกาศ หลักเกณฑ์รางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจำปี 2560
เอกสารไฟล์ Acrobat
 
      
บันทึกประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิจัย                                          
เอกสารไฟล์ Acrobat
 
  แบบฟอร์ม
 
      
แบบเสนอผลงานวิจัยรับใช้สังคม วด.1
 
เอกสารไมโครซอฟเวิร์ด
      
แบบเสนอผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ วด.2
 
เอกสารไมโครซอฟเวิร์ด
      
แบบเสนอผลงานวิจัยพื้นฐาน  วด.3
 
เอกสารไมโครซอฟเวิร์ด

แบบเสนอผลงานวิจัยการจัดการเรียนรู้  วด.4
เอกสารไมโครซอฟเวิร์ด

แบบเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรม     เอกสารไมโครซอฟเวิร์ด