สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
คู่มือ / ระเบียบ / แบบฟอร์ม
แนวปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนการวิจัย
รายงานประจำปี
Proceedings งานประชุมวิชาการ
รายงานการจัดการความรู้
วารสารปาริชาต
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
เชิดชูเกียรตินักวิจัย
หน่วยวิจัย
ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย
 
รายงานประจำปี กลับหน้าหลัก

 
 

   รายงานประจำปี 2558  รายงานประจำปี 2557   รายงานประจำปี 2556 
 
รายงานประจำปี 2555   รายงานประจำปี 2554   รายงานประจำปี 2553  รายงานประจำปี 2552 
       
 รายงานประจำปี 2551    รายงานประจำปี 2550   รายงานประจำปี 2549  รายงานประจำปี 2548