สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
คู่มือ / ระเบียบ / แบบฟอร์ม
รายงานประจำปี
Proceedings งานประชุมวิชาการ
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
วารสารปาริชาต
รายงานการจัดการความรู้
เชิดชูเกียรตินักวิจัย
 
Proceedings งานประชุมวิชาการ กลับหน้าหลัก

  การประชุมวิชาการครั้งที่ 27 2015 AEDCEE   การประชุมวิชาการครั้งที่ 26
 
 การประชุมวิชาการครั้งที่ 25 2015 AEDCEE  การประชุมวิชาการครั้งที่ 24  2013 AEDCEE
       
 การประชุมวิชาการครั้งที่ 23 การประชุมวิชาการครั้งที่ 22   2011 AEDCEE การประชุมวิชาการครั้งที่ 21
       
การประชุมวิชาการครั้งที่ 20  การประชุมวิชาการครั้งที่ 19   การประชุมวิชาการครั้งที่ 18 การประชุมวิชาการครั้งที่ 17