สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับเรา
ประวัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารและบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อ/แผนที่
เว็บไซต์เดิม สวพ.
 
ผู้บริหารและบุคลากร กลับหน้าหลัก

ผู้บริหาร
   
   
รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย


อ.ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์ ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม นางสาวอรกมล ไกรวงศ์
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน
โทรศัพท์ภายใน 7240 โทรศัพท์ภายใน 7241 โทรศัพท์ภายใน 7252
  
 

 
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการงานวิจัย
  //
     
 
นางสุมาลี จันทร์ผลึก 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารจัดการงานวิจัย
โทรศัพท์ภายใน: 7251 
 

นางสาวปิยนุช อินทร์ทองแก้ว 
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ภายใน : 7250

นางอุษา ชูช่วย
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ภายใน : 7258

นายชาญณรงค์ คงทน
ตำแหน่ง: นักวิชาการ
โทรศัพท์ภายใน : 7256 

นางสาวนภารัตน์ ชูไพร 
   
 

 
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการทุนวิจัย


 
นางชุติมา ยอดเกื้อ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารจัดการทุนวิจัย
โทรศัพท์ภายใน : 7257

นางสาวจินตนา รัตนบุรี
ตำแหน่ง: นักวิชาการิหารงาน
โทรศัพท์ภายใน : 7255

นางสาวพิมพ์ชนก แก้วอุดม
ตำแหน่ง: นักวิชาการ
โทรศัพท์ภายใน : 7259 
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย
 

นางรานี อาษาชำนาญ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย
โทรศัพท์ภายใน : 7254  
 

นางสาวกัญญณัชช์ เลียดรักษ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการ
โทรศัพท์ภายใน : 7242

 
 
 
 
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 

นางสาวพิมพ์ณดา มณีวงค์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารจัดการด้านทรัพย์สอนทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
(ตัวแทนสิทธิบัตร เลขที่ 2344)
โทรศัพท์ภายใน : 7253  
 
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง
 

นางสาวขวัญใจ นิ่มดวง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง
โทรศัพท์ภายใน : 7243