สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับเรา
ประวัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารและบุคลากร
ภารกิจผู้บริหาร
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ติดต่อ/แผนที่
เว็บไซต์เดิม สวพ.
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลับหน้าหลัก

ปณิธาน (Resolution)
      “มุ่งมั่นพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย เพื่อให้งานวิจัยมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด”

วิสัยทัศน์ (Vision)

      สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งมั่นส่งเสริม และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้มีความเข้มแข็ง และพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศ ชี้นำและรับใช้การพัฒนาสังคม ผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต

พันธกิจ (Mission)

  • สร้างระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพให้ได้มาตรฐาน
  • พัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัยเฉพาะทางไปสู่ความเป็นเลิศ
  • ผลักดันงานวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ รองรับความต้องการของสังคม และตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
  • ผลักดันการต่อยอดผลงานวิจัย เพื่อสร้างคุณค่า มูลค่าเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal)
      สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยงานสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยเฉพาะทางไปสู่ความเป็นเลิศ และยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้เกิดคุณค่า มูลค่า ชี้นำและตอบสนองการพัฒนาสังคม

ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ

      ค่านิยมหลัก (Core Values) หมายถึง สิ่งที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใช้ในการตัดสินใจว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาร่วมกัน ค่านิยมเป็นสิ่งกำหนดถึงพฤติกรรม ที่จะช่วยให้คนในองค์กรมีพฤติกรรมร่วมยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็น “วัฒนธรรมองค์กร” และมีความเชื่อร่วมกันว่าจะสามารถพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า บรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

      ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพให้ได้มาตรฐาน

      ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัยเฉพาะทางไปสู่ความเป็นเลิศ

      ยุทธศาสตร์ที่ 3  ผลักดันงานวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากลรองรับ
                             ความต้องการของสังคม และตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

      ยุทธศาสตร์ที่ 4  ผลักดันการต่อยอดผลงานวิจัย เพื่อสร้างคุณค่า มูลค่าเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม