สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับเรา
ประวัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารและบุคลากร
ภารกิจผู้บริหาร
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ติดต่อ/แผนที่
เว็บไซต์เดิม สวพ.
 
ติดต่อ/แผนที่ กลับหน้าหลัก
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

อาคารศูนย์เครื่องมือและห้องปฏิบัติการกลาง
เลขที่ 222 ม.2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 
โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7250 โทรศัพท์/โทรสาร 074-609654-55
โทรศัพท์มือถือ 08-1540-7304 ,086-4815005 E-mail:research.tsu@gmail.com