สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับเรา
ประวัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารและบุคลากร
ภารกิจผู้บริหาร
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ติดต่อ/แผนที่
เว็บไซต์เดิม สวพ.
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลับหน้าหลัก


บันทึกประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย อพ.สธ.

แนวทางการดำเนินงานตามกรอบ อพ.สธ.ทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี 2562


1. ประกาศรับข้อเสนอทุนมุ่งเป้า ประจำปี 2562

2. คู่มือกรอบการวิจัย มุ่งเป้า

3. กรอบวิจัยมุ่งเป้า

4. แบบเสนอแผนงานวิจัย

5. แบบเสนอโครงการวิจัย

6. คู่มือการเขียนแบบเสนองานวิจัย

7. คู่มือการเขียนแบบเสนอโครงการวิจัย

8. หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา

9. หนังสือรับรองแสดงความประสงค์นำผลงานไปใช้ประโยชน์โครงการวิจัย ประจำปี 25631. แบบเสนอแผนงานวิจัย

2. แบบเสนอโครงการวิจัย

3. คู่มือการเขียนแบบเสนองานวิจัย

4. คู่มือการเขียนแบบเสนอโครงการวิจัย

5. หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา

6. หนังสือรับรองแสดงความประสงค์นำผลงานไปใช้ประโยชน์


โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2563


1. แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการ

2. แนวทางการเสนอของบประมาณโครงการบริการวิชาการ