สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
โครงการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย
โครงการฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา
โครงการฝึกอบรมศูนย์เครื่องมือกลาง
 
โครงการฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา กลับหน้าหลัก

โครงการ / กิจกรรม
สถานะการดำเนินงาน            
     เสร็จสิ้นแล้ว     กำลังดำเนินการ      รอดำเนินการ      ลงทะเบียน

 ลำดับ  หลักสูตร วันที่   สถานะ  รายละเอียด
 1

โครงการทรัพย์สินทางปัญญาสัญจร : เตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ นำงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปสู่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ม.ค.-มี.ค.61
 
 

1. โครงการ
2. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

 
 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และความรู้เรื่อง Business Model เพื่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจจากทรัพย์สินทางปัญญา 
25 ม.ค.61
  1. โครงการ
2. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
 3 โครงการการเผยแพร่ศักยภาพงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อนาไปสู่การเพิ่มมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ การพัฒนาโอกาสทางธุรกิจของ IP : งานวันนักประดิษฐ์ 2018 นิทรรศการเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์
 2-6 ก.พ.61
    1. โครงการ
2. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
 
4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสืบค้นและยกร่างคำขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร” 22 พ.ค. 61  
5 โครงการลิขสิทธิ์กับการวิจัยและการเรียนการสอน การใช้ผลงานอันมีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องเป็นธรรม 31 ส.ค. 61   1. เอกสารบรรยาย
2. แบบประเมินโครงการ