สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ
สนับสนุนงบประมาณดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
รายชื่อการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
 
สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ กลับหน้าหลัก

สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

  ประกาศ
 
      
ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ล่าสุด ปีงบประมาณ 2556)
 
      
รายชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย (oral) งบประมาณ 2554
 
      
รายชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย (oral) งบประมาณ 2555 ประกาศใหม่
 
      
รายชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย (oral) งบประมาณ 2555
 
  แบบฟอร์ม
 
 
แบบฟอร์ม TSU-RDI Present 1
 
 
แบบฟอร์ม TSU-RDI Present 2
 
 
แบบฟอร์ม TSU-RDI Present 3
 
 
แบบรายงานเดินทางไปราชการ
 
 
ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่องกำหนดอัตราค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554