สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ
สนับสนุนงบประมาณดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
รายชื่อการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
 
สนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ กลับหน้าหลัก

สนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ
  ประกาศ
 
      
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ล่าสุด ปีงบประมาณ 2556)
 
      
รายชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย (ตีพิมพ์) งบประมาณ 2554
 
      
รายชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย (ตีพิมพ์) งบประมาณ 2555 ประกาศใหม่
 
      
รายชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย (ตีพิมพ์) งบประมาณ 2555
 
  แบบฟอร์ม
 
 
แบบฟอร์ม TSU-RDI Journal
 
 
หนังสือยินยอม
 
 
SCImago Journal Rank
 
 
ฐานข้อมูลสากล ISI
 
 
บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ List of Approved National International Journals
 
 
ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ สกว. ยอมรับ
 
 
ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกว. ยอมรับ