สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ
สนับสนุนงบประมาณดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
รายชื่อการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
 
สนับสนุนงบประมาณดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ กลับหน้าหลัก

สนับสนุนงบประมาณดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  ประกาศ
 
      
เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
 
  แบบฟอร์ม
 
 
แบบฟอร์ม ขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 
 
แบบฟอร์ม ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ