สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ
สนับสนุนงบประมาณดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
รายชื่อการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
 
รายชื่อการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย กลับหน้าหลัก

รายชื่อการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี 2553
-รายชือผู้เสนอขอรับการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 2553
-รายชือผู้เสนอขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 2553
รายชื่อการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี 2554
-รายชือผู้เสนอขอรับการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 2554
-รายชือผู้เสนอขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 2554

เกณฑ์การสนับสนุนเดิม
(สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณผู้ที่ได้รับการสนับสนุนตามประกาศเก่าเท่านั้น)