สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
หน่วยวิจัย
รายชื่อ หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
สนับสนุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
ผลการพิจารณาจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
 
รายชื่อ หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง กลับหน้าหลัก

  • ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • หน่วยวิจัยพืชเขตร้อนในภาคใต้
  • หน่วยวิจัยการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพสังคมอย่างยั่งยืน 
  • หน่วยวิจัยการศึกษาการย้ายถิ่นข้ามแดน
  • หน่วยวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น 
  • หน่วยวิจัยการจัดการทรัพยากรจุลินทรีย์
  • หน่วยวิจัยคณิตศาสตร์บูรณาการ
  • หน่วยวิจัยการจัดการความรู้และเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย
  • หน่วยวิจัยเคมีสำหรับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและวัสดุเศษเหลือ
  • หน่วยวิจัยประชาธิปไตยชุมชนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ