สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ศูนย์เครื่องมือกลาง
นโยบายและแผนการดำเนินงาน
ประกาศ / แบบฟอร์ม
ห้องปฏิบัติการวิจัย
โครงการ / กิจกรรม
ระบบสารสนเทศ
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อศูนย์เครื่องมือกลาง
 
ห้องปฏิบัติการวิจัย กลับหน้าหลัก

 
  • ห้องวิเคราะห์ทางเคมี 
     
  • ห้องปฏิบัติการ Chromatography 
     
  • ห้องเครื่องมือ Freeze Dryer 
     
  • ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด