สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ศูนย์เครื่องมือกลาง
นโยบายและแผนการดำเนินงาน
ประกาศ / แบบฟอร์ม
ห้องปฏิบัติการวิจัย
โครงการ / กิจกรรม
ระบบสารสนเทศ
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อศูนย์เครื่องมือกลาง
 
โครงการ / กิจกรรม กลับหน้าหลัก

สถานะการดำเนินงาน            
     เสร็จสิ้นแล้ว     กำลังดำเนินการ      รอดำเนินการ      ภาพกิจกรรม

 ลำดับ  หลักสูตร วันที่   สถานะ  รายละเอียด
 1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานพื้นฐานเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) รุ่น Quanta 450 FEG และชุดวิเคราะห์ธาตุ (EDS) ครั้งที่ 1
16-18
ต.ค. 60

 
1. โครงการ
2. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
3. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
 
 2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานพื้นฐานเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) รุ่น Quanta 450 FEG และชุดวิเคราะห์ธาตุ (EDS) ครั้งที่ 2
19-20
ต.ค. 60
 3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานพื้นฐานเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง รุ่น Delta 2-24 LSCplus
15-16
พ.ย. 60
  1. โครงการ
2. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
3. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
 4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การใช้งานขั้นสูงเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) รุ่น Quanta 450 FEG
18-21
ธ.ค. 60
  1. โครงการ
*ฝึกอบรมเฉพาะผู้เชี่ยวชาญประจำห้องปฏิบัติการฯ
 5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานเครื่อง High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) 10 - 11
 ม.ค. 61
1. โครงการ
 6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานเครื่อง Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GC-MS) 30 - 31
ม.ค. 61
 7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานเครื่องมือห้องวิเคราะห์ทางเคมี  ก.พ. 61    
 8 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ฝึกอบรมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  เม.ย. 61    
 9 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้นและการป้องกันภาวะฉุกเฉิน  มิ.ย. 61