สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
จรรยาบรรณด้านการวิจัย
จรรยาบรรณด้านการวิจัย
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง
ความปลอดภัยทางชีวภาพ
แบบฟอร์มจริยธรรม
 
จรรยาบรรณด้านการวิจัย กลับหน้าหลัก