มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 20
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change”
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ AE 2018
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11
ขยายเวลารับบทความเพื่อนำเสนอในประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ วิจัย ประจำปี 2562
โครงการเสวนาวิชาการ Exploring English For Research Publication: Voices of Thai Academics
The 2nd Maejo-Engineo international Conference on Renewable Energy 2018
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านดุริยางคศิลป์และทัศนศิลป์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม Scientific Symposium on Current and Future Cancer Research
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม (CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ 18
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 15
มหาวิทยาลัยทักษิณ คว้ารางวัล Gold Award จากนายกรัฐมนตรี ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)


หน้าที่ :