มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม (CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ 18
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 15
มหาวิทยาลัยทักษิณ คว้ารางวัล Gold Award จากนายกรัฐมนตรี ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)
ประชาสัมพันธ์ นักวิจัยที่สนใจ Research Gap Fund-Ted Fund
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย ลิขสิทธิ์กับการวิจัยและการเรียนการสอน
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย/โครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ นักบริหารงานวิจัย ร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุน การทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 RKM 2019 : Research Knowledge Management 2019
ประชาสัมพันธ์กรอบการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศ หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยพื้นฐาน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ปี 2561
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 : การพัฒนาแผนงานและโจทย์วิจัยโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่สนใจเสนอรายชื่อ ผลงานวิจัยเด่นเข้าสู่กระบวนการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจาปี 2560
ประกาศการสมัครขอรับทุนการศึกษา (ในประเทศ) กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561
การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561


หน้าที่ :