มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศอัตราค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบศูนย์เครื่องมือกลาง
ให้บริการจำหน่ายน้ำบริสุทธิ์สูง Type I, Type II
ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE 2019)
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย
1st International Research Conference and 5th Institutional Research Week
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6
โครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 11-15 มิถุนายน 2562
Open call for submitting research manuscripts at the RSU National and International Research Conferrenc 2019
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6
Conference on "Reconfiguring Universities for the Future"
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนวิจัยที่ใช้สัตว์”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Research in Teaching and Learning
PDFพิมพ์อีเมล มหาวิทยาลัยคริสเตียนจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 "สร้างสรรค์งานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"
งานวัน “นักประดิษฐ์” ประจำปี 2562
ขอเชิญนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท คัลเลอร์ โกลโบล จำกัด ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเรื่อง ทฤษฎีสีและการเปลี่ยนแปลงของสีจากสภาวะแวดล้อม


หน้าที่ :