มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย ลิขสิทธิ์กับการวิจัยและการเรียนการสอน
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย/โครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ นักบริหารงานวิจัย ร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุน การทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 RKM 2019 : Research Knowledge Management 2019
ประชาสัมพันธ์กรอบการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศ หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยพื้นฐาน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ปี 2561
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 : การพัฒนาแผนงานและโจทย์วิจัยโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่สนใจเสนอรายชื่อ ผลงานวิจัยเด่นเข้าสู่กระบวนการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจาปี 2560
ประกาศการสมัครขอรับทุนการศึกษา (ในประเทศ) กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561
การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การฝึกอบรมหลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานพื้นฐานเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี ครั้งที่ 1
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : ประเภทรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561
ขอแสดงความยินดีกับผลงานวิจัย ที่เข้าร่วมประกวดโครงการ
การประชุมวิชาการนานาชาติ iTEC-Asia Pacific 2018
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อสังคมเพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7


หน้าที่ :