มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ”
การสะท้อนปัญหา ข้อเสนอแนะ และการร่วมทุนเพื่อพัฒนาแผนบูรณาการวิจัย ปีงบประมาณ 2563
โครงการ“ถอดบทเรียนการดำเนินงานและสรุปบทเรียนในภาพรวมของโครงการ การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา คลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ระยะที่ 3”
การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 (RANC 2018)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่อุทยานธรณีโลก
ประชุมจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
โครงการทรัพย์สินทางปัญญา การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสืบค้นและยกร่างคำขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร”
งานประชุมวิชาการระดับชาติ TSU Conference ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561
โครงการ พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)
นิสิตชั้นปีที่ 3 รายวิชา 0225213 การใช้เครื่องมือและเทคนิคทางจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงาน
นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงาน
การฝึกอบรมหลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2561 (Regional Research Expo 2018)
นิสิตรายวิชา 0502305 เข้าศึกษาดูงานเครื่องมือ Gas Chromatograph และ High performance liquid chromatograph
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานพื้นฐานเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี ครั้งที่ 2
งานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค
โครงการส่งเสริมการสร้างสุขให้กับบุคลากรและการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2560 (รอบ 6 เดือน)
การรับฟังการให้ข้อเสนอแนะโครงร่างองค์กรและแนวทางปฏิบัติงานตามเกณฑ์ EdPEx ที่สอดคล้องกับคำรับรองการปฏิบัติงาน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานเครื่องมือ Chromatography ครั้งที่ 3 (GC-MS Advance Course)


หน้าที่ :