มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
การรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือนของโครงการวิจัย ภายใต้การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ระยะที่ 3
การเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และจัดแสดงนิทรรศการในงาน Seoul International Invention Fair 2017ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 2
โครงการฝึกอบรม “การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัย” ภายใต้การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา คลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ระยะที่ 3
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยฯ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : อุตสาหกรรมการเกษตร ในยุค Thailand 4.0
กิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา
การประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา และการดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือกลาง
โครงการปรับปรุงแผนปฏิบัติการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง
เมื่อวันที่ 5 ต.ค 59 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ม. ทักษิณ จัดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ การประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยม.ทักษิณ ปีพ.ศ.2560-2569 ณ ห้อง IT สน.คอมพิวเตรอร์ วข. สงขลา และห้อง IT106 สำนักคอมพิวเตอร์ วข.
โครงการฝึกอบรม การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 19-20 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการสืบค้นและยกร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2559 ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมในโครงการ Research for Community วิจัยเพื่อชุมชนสังคม (การสร้างมูลค่าเพิ่มจากสวนผลไม้ด้วยกรีนเทคโนโลยี) วันที่ 14 ก.ย 2559 ณ ชุมชนบ้านในกอยและชุมชนเครือข่ายตำบลหนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
ยินดีต้อนรับ อาจารย์ ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัย โครงการ 3 เพื่อ 9 เรารักษ์น้ำ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 4 ระหว่าง วันที่ 30-31 สิงหาคม 2559
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา (ศก 231)
สถาบันวิจัยแและพัฒนา ร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2559 - 4 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
สถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัยร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในงาน วันชาวสวนประจำปีและของดีศรีบรรพต ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 19 - 23 ส.ค 59 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมนักวิจัย เข้าร่วมงาน IP Fair 2016 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางให้นักประดิษฐ์ ได้พบปะเจรจากับผู้ประกอบการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมนักวิจัย เข้าร่วมงาน IP Fair 2016 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 11-14 ส.ค 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางให้นักประดิษฐ์ ได้พบปะเจรจากับผู้ประกอบการ หรือผู้ส่งออก


หน้าที่ :