มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
นิสิต​ภาควิชาเคมี​ คณะ​วิทยาศาสตร์​ ม.ทักษิณ​ เข้าศึกษาดูงาน​เครื่อง​ ​SEM​ และเครื่องวัดสี​ เมื่อวันที่​ 26 พ.ย. 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่านโครงการ Multi Mentoring System (MMS)
นักเรียนในโครงการ​ วมว.​ ม.ทักษิณ เข้าศึกษาเครื่องมือ​ SEM​ และ​ HPLC​ ณ​ ศูนย์​เครื่องมือ​กลาง​ สถาบัน​วิ​จัยและ​พัฒนา​ มหา​วิทยาลัย​ทักษิณ​ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 61
นิสิต​รายวิชา​เคมีวิเคราะห์​ทางเคมีอุตสาหกรรม​ เข้าศึกษาการใช้งาน​เครื่อง​ HPLC​ เมื่อวันที่​ 12 พ.ย. 61
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) ปี 2561
นักเรียนในโครงการ​ วมว.​ ชั้น​ ม.​6 ได้เข้าศึกษาเครื่องมือ​ SEM​ และ​ HPLC​ ณ​ ศูนย์​เครื่องมือ​กลาง​ สถาบัน​วิ​จัยและ​พัฒนา​ มหา​วิทยาลัย​ทักษิณ​ 7/11/61
นิสิต​รายวิชา​เคมีวิเคราะห์​ทางเคมีอุตสาหกรรม​ เข้าศึกษาการใช้งาน​เครื่อง​ HPLC​ เมื่อวันที่​ 5 พ.ย. 61
กิจกรรมสาธิตการเตรียมตัวอย่างการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินและสารตกค้างในเนื้อสัตว์ ด้วยเทคนิคไมโครเวฟ
กิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา
พิธีลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือ (MOU) และประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ปี 2561
นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าศึกษาดูงานเครื่องมือ GC และ HPLC
นิสิตรายวิชา 0206212 เคมีวิเคราะห์ทางอุตสาหกรรม เข้าศึกษาดูงานเครื่องมือ Gas Chromatography
นิสิตรายวิชา 0502421 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าฝึกประสบการณ์ตรวจสอบความปลอดภัยในอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง
การประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์กับการวิจัยและการเรียนการสอ
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand Research Expo 2018
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ”
การสะท้อนปัญหา ข้อเสนอแนะ และการร่วมทุนเพื่อพัฒนาแผนบูรณาการวิจัย ปีงบประมาณ 2563
โครงการ“ถอดบทเรียนการดำเนินงานและสรุปบทเรียนในภาพรวมของโครงการ การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา คลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ระยะที่ 3”
การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 (RANC 2018)


หน้าที่ :