มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตร ปร.ด เทคโนโลยีชีวภาพ)​ คณะ​วิทยาศาสตร์​ เข้าศึกษาเครื่องมือ​กล้องจุลทรรศน์​อิเล็กตรอน​แบบ​ส่อง​กราด ​(SEM)​
นิสิตชั้นปีที่ 2 รายวิชา 1000211 วัสดุวิศวกรรม คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์ เข้าศึกษาเครื่องมือ​กล้องจุลทรรศน์​อิเล็กตรอน​แบบ​ส่อง​กราด​(SEM)​
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาเครื่องมือกล้องจุลรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
นิสิตและคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ กวาดรางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ จาก “งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019)” ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศไทย”
ฝ่ายแผนงานพบปะสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ครั้ง 1/2562
นิสิต​ภาควิชาเคมี​ คณะ​วิทยาศาสตร์​ ม.ทักษิณ​ เข้าศึกษาดูงาน​เครื่อง​ ​SEM​ และเครื่องวัดสี​ เมื่อวันที่​ 26 พ.ย. 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่านโครงการ Multi Mentoring System (MMS)
นักเรียนในโครงการ​ วมว.​ ม.ทักษิณ เข้าศึกษาเครื่องมือ​ SEM​ และ​ HPLC​ ณ​ ศูนย์​เครื่องมือ​กลาง​ สถาบัน​วิ​จัยและ​พัฒนา​ มหา​วิทยาลัย​ทักษิณ​ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 61
นิสิต​รายวิชา​เคมีวิเคราะห์​ทางเคมีอุตสาหกรรม​ เข้าศึกษาการใช้งาน​เครื่อง​ HPLC​ เมื่อวันที่​ 12 พ.ย. 61
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) ปี 2561
นักเรียนในโครงการ​ วมว.​ ชั้น​ ม.​6 ได้เข้าศึกษาเครื่องมือ​ SEM​ และ​ HPLC​ ณ​ ศูนย์​เครื่องมือ​กลาง​ สถาบัน​วิ​จัยและ​พัฒนา​ มหา​วิทยาลัย​ทักษิณ​ 7/11/61
นิสิต​รายวิชา​เคมีวิเคราะห์​ทางเคมีอุตสาหกรรม​ เข้าศึกษาการใช้งาน​เครื่อง​ HPLC​ เมื่อวันที่​ 5 พ.ย. 61
กิจกรรมสาธิตการเตรียมตัวอย่างการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินและสารตกค้างในเนื้อสัตว์ ด้วยเทคนิคไมโครเวฟ
กิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา
พิธีลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือ (MOU) และประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ปี 2561
นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าศึกษาดูงานเครื่องมือ GC และ HPLC
นิสิตรายวิชา 0206212 เคมีวิเคราะห์ทางอุตสาหกรรม เข้าศึกษาดูงานเครื่องมือ Gas Chromatography


หน้าที่ :