มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
นิสิตชั้นปีที่ 3 รายวิชา 0225213 การใช้เครื่องมือและเทคนิคทางจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงาน
นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงาน
การฝึกอบรมหลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2561 (Regional Research Expo 2018)
นิสิตรายวิชา 0502305 เข้าศึกษาดูงานเครื่องมือ Gas Chromatograph และ High performance liquid chromatograph
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานพื้นฐานเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี ครั้งที่ 2
งานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค
โครงการส่งเสริมการสร้างสุขให้กับบุคลากรและการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2560 (รอบ 6 เดือน)
การรับฟังการให้ข้อเสนอแนะโครงร่างองค์กรและแนวทางปฏิบัติงานตามเกณฑ์ EdPEx ที่สอดคล้องกับคำรับรองการปฏิบัติงาน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานเครื่องมือ Chromatography ครั้งที่ 3 (GC-MS Advance Course)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานพื้นฐานเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี ครั้งที่ 1
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานเครื่องมือวิจัย เครื่องวัดสี
นิสิต รายวิชา 0206222 คณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ Chromatography
นิสิต รายวิชา 0204392 คณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ Chromatography
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือกลาง (GCMS Basic Course)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือกลาง (HPLC)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือกลาง (SEM Advance Course)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือกลาง (Freeze Dryer)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือกลาง (SEM พื้นฐาน)
การรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือนของโครงการวิจัย ภายใต้การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ระยะที่ 3


หน้าที่ :