มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
กิจกรรมสาธิตการเตรียมตัวอย่างการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินและสารตกค้างในเนื้อสัตว์ ด้วยเทคนิคไมโครเวฟ
กิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา
พิธีลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือ (MOU) และประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ปี 2561
นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าศึกษาดูงานเครื่องมือ GC และ HPLC
นิสิตรายวิชา 0206212 เคมีวิเคราะห์ทางอุตสาหกรรม เข้าศึกษาดูงานเครื่องมือ Gas Chromatography
นิสิตรายวิชา 0502421 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าฝึกประสบการณ์ตรวจสอบความปลอดภัยในอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง
การประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์กับการวิจัยและการเรียนการสอ
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand Research Expo 2018
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ”
การสะท้อนปัญหา ข้อเสนอแนะ และการร่วมทุนเพื่อพัฒนาแผนบูรณาการวิจัย ปีงบประมาณ 2563
โครงการ“ถอดบทเรียนการดำเนินงานและสรุปบทเรียนในภาพรวมของโครงการ การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา คลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ระยะที่ 3”
การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 (RANC 2018)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่อุทยานธรณีโลก
ประชุมจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
โครงการทรัพย์สินทางปัญญา การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสืบค้นและยกร่างคำขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร”
งานประชุมวิชาการระดับชาติ TSU Conference ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561
โครงการ พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)
นิสิตชั้นปีที่ 3 รายวิชา 0225213 การใช้เครื่องมือและเทคนิคทางจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงาน


หน้าที่ :