มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ทุนวิจัย  กลับหน้าหลัก
ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของ ศจย. ปีพ.ศ. 2561 - 2562 (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562)
ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2562
ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยในลักษณะบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา (งบประมาณเงินแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เฉพาะเป้าที่ 3-4)
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยในลักษณะบูรณาการด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์/ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่)
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2562
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561


หน้าที่ :