มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ทุนวิจัย  กลับหน้าหลัก
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เฉพาะเป้าที่ 3-4)
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยในลักษณะบูรณาการด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์/ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่)
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2562
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561


หน้าที่ :