กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 16 ก.ค.61 ถึงวันที่ 24 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิตรุ่นพี่ ย้ำ รุ่นพี่ 571 - 601 ผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง ประกาศกำหนดการยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
 
     

*อ่านประกาศให้ละเอียดจนถึงบรรทัดสุดท้าย.

ประกาศ..ถึง..นิสิตรุ่นพี่ ย้ำ รุ่นพี่ 571 - 601 ปี 2 -5  ผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน  ประจำปีการศึกษา 2561  เรื่อง ประกาศกำหนดการยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ขณะนี้เอกสารแบบยืนยัน ค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ พร้อมสำหรับการเซ็นต์แล้ว  ซึ่งการเซ็นต์เอกสารครั้งนี้นิสิตจะเตรียมเอกสารแนบเพิ่มเติมและตรวจสอบเอกสาร ดังนี้ (ตรวจสอบรายชื่อข้างล่าง)

1. สำเนาบัตรประชาชน (ต้องไม่หมดอายุ) พร้อมกับเซ็นต์สำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย คนละ 1 ฉบับ
หมายเหตุ : ก่อนที่นิสิตจะถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ขอให้นิสิตตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรปะชาชนและรูปหน้าบัตรว่าชัดหรือไม่ หากนิสิตพบว่าบัตรประชาชนหมดอายุหรือรูปไม่ชัด ขอให้นิสิตดำเนินการทำบัตรใหม่ก่อนถ่ายสำเนา
2. ขอให้นิสิตตรวจสอบลำดับที่ของเอกสารให้เรียบร้อย เพื่อสะดวกในการค้นหาเอกสาร ในวันที่นิสิตมาเซ็นต์
3. นิสิตที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรมในการเซ็นต์และผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนมาแนบด้วย (เพื่อ)
5. นิสิตที่มีการเปลี่ยนชื่อ - สกุล จะต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล แนบมาด้วย 

#ตรวจสอบลำดับรายชื่อนิสิตที่จะเซ็นต์เอกสารแบบยืนยัน ค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ   คลิ๊ก

ปล. (การตรวจสอบลำดับรายชื่อนั้น ให้ตรวจสอบตามคณะที่ปรากฎ จากแถบสีตามคณะซ้ายมือด้านล่างเอ็กเซลล์ )
* นิสิตที่ไม่มีรายชื่อตามคณะที่กำลังศึกษา ให้ตรวจสอบรายชื่อจากแถบสีเขียวที่เป็นไฟล์สุดท้าย
* นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ฯ ที่ยังไม่สามารถยืนยันค่าเล่าเรียนได้ 81 คน ขอให้นิสิตติดตามประกาศหลังเปิดภาคเรียน.

- สีชมพู สำหรับผู้กู้ยืม กรอ. ทุกคณะ
- สีขาว คณะนิติศาสตร์
- สีม่วง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- สีแดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
- สีฟ้า คณะศึกษาศาสตร์
- สีส้ม คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
- สีเขียว รายชื่อนิสิตผู้กู้ยืม กรอ. และ กยศ. ที่ยังไม่ยืนยันค่าเรียนและการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง


กำหนดการเซ็นต์แบบยืนยัน ค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 โดยมาเซ็นต์ตามเวลาและคณะ ดังนี้

1. เวลา 09.30 น.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. เวลา 10.30 น.  คณะนิติศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์

3. เวลา 13.00 น.  คณะศึกษาศาสตร์

4. เวลา 14.00 น.  คณะเศรษฐศาสตร์ฯ

หมายเหตุ :  
1. สำหรับนิสิตที่มีแถบสีเขียว (นิสิตที่ยังไม่ยืนยันค่าเล่าเรียน ตั้งแต่วันที่ 16/7 หลังเวลา 15.00 น.) หรือการใส่ข้อมูลผิดพลาดขอให้นิสิตดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่  17 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น.
2. ต่อจากข้อ 1 นิสิตที่มีแถบสีเขียว (นิสิตอันทรงเกียรติ) ให้มาพบพี่หญิง ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องภารกิจ กยศ. หอพักปาริชาต 1
* นิสิตที่ยืนยันค่าเล่าเรียนหลังจากประกาศแล้วจะยังคงมีชื่อปรากฏดังเดิม จนกว่าจะถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561

3. นิสิตที่มีรายชื่อตามคณะ ให้มาเซ็นต์ตามคณะและระยะเวลาที่กำหนด