กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 17 ต.ค.61 ถึงวันที่ 30 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึงน้องนิสิต ผู้กู้ กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง ข้อปฏิบัติภาคเรียนที่ 2
 
     

ประกาศ..ถึงน้องนิสิต ผู้กู้ กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง ข้อปฏิบัติภาคเรียนที่ 2 ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน ทาง กยศ. ส่วนกลาง จะเปิดระบบเพื่อให้นิสิตแจ้งความประสงค์การขอกู้ผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ทางภารกิจ กยศ. มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอแจ้งให้น้องนิสิตเข้าไปศึกษาตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในระบบ e-studentloan ก่อนที่นิสิตต้องดำเนินการจริง

ศึกษาตัวอย่างการบันทึกความประสงค์การขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. และบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คลิ๊ก

  

หลังจากที่นิสิตบันทึกข้อมูลแล้ว นิสิตจะต้องปริ๊นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นกระดาษ A4 สีตามประเภทผู้กู้ยืมฯ ดังนี้

ผู้กู้ยืม กยศ. 

 

- นิสิตผู้กู้ ประเภทรายเก่า ม.ทักษิณ ส่งแบบบันทึกยืนยันการขอกู้ฯ (สีฟ้า)

- นิสิตผู้กู้ ประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษา ส่งแบบบันทึกยืนยันการขอกู้ฯ (สีเขียว)

- นิสิตผู้กู้ ประเภทรายใหม่ ส่งแบบบันทึกยืนยันการขอกู้ฯ (สีเหลือง)

ผู้กู้ยืม กรอ.

- นิสิตผู้กู้ประเภทรายเก่า ม. รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ส่งแบบบันทึกยืนยันการขอกู้ฯ (สีชมพู)ดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรมอาสา 18 ชั่วโมง คลิ๊ก


ข้อปฏิบัติการดาวน์โหลดเอกสาร 18 ชม. มีรายละเอียดดังนี้
1. นิสิตดาวน์โหลดเอกสาร 18 ชม.

2. นิสิตจะต้องทำกิจกรรมอย่างน้อย 3 กิจกรรม (ในกรณีกิจกรรมนั้นมีระยะเวลา 1 วัน) ต้องดาวน์โหลดเอกสาร 3 แผ่น ติดภาพกิจกรรมละ 3 ภาพในเอกสาร 18 ชม. 1 แผ่น

3. นิสิตทำ 1 กิจกรรมได้ แต่กิจกรรมนั้นจะต้องต่อเนื่อง 3 วัน เช่น ออกค่ายกับชมรมหรือสโมฯ 
ดาวน์โหลดเอกสาร 1 แผ่น ติดภาพกิจกรรมละ 3 ภาพในเอกสาร 18 ชม. 1 แผ่น ระบุวันที่ทำกิจกรรมให้ชัดเจน

4. นิสิตที่บริจาคโลหิตไม่ผ่านแต่ต้องผ่านการตรวจตรวจจากเจ้าหน้าที่ ให้นิสิตทำเพิ่มอีก 1 กิจกรรม 
ต้องดาวน์โหลดเอกสาร 2 แผ่น ติดภาพกิจกรรมละ 3 ภาพในเอกสาร 18 ชม. 1 แผ่น

5. นิสิตสามารถบริจาคโลหิตที่สถานพยาบาลได้ทุกแห่ง ถ่ายภาพเก็บไว้ทุกขั้นตอน การเซ็นต์ผู้รับผิดชอบโครงการ พี่หญิง พี่ต้นโอ๊ค จะเป็นผู้เซ็นต์ให้

6. การเซ็นต์ผู้รับผิดชอบโครงการ จะต้องให้ผู้จัดทำโครงการเป็นผู้เซ็น ส่วนช่องผู้ตรวจ พี่หญิง พี่ต้นโอ๊ค จะเป็นผู้เซ็นต์ให้

7. ภาพประกอบการทำกิจกรรมโครงการ ต้องเป็นภาพระหว่างการทำงานจริง ไม่ต้องการภาพที่ถ่ายสวยงามหรือภาพหมู่

สำหรับกำหนดการส่งขอให้นิสิตติดตามประกาศเร็วๆ นี้