กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 18 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิต ผู้ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ทุกประเภท (ยกเว้น กยศ. รอบ 3) ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง ประกาศลำดับรายชื่อการเซ็นต์แบบค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด
 
     

ประกาศ..ถึง..นิสิต ผู้ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ทุกประเภท (ยกเว้น กยศ. รอบ 3) ประจำปีการศึกษา 2561  เรื่อง ประกาศลำดับรายชื่อการเซ็นต์แบบค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ขณะนี้เอกสารแบบยืนยัน ค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ได้ดำเนินการปริ๊นออกมาเรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมการเซ็นต์ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2562 (จะประกาศให้ทราบเร็วๆ นี้) ทั้งนี้ก่อนการเซ็นต์แบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ขอให้นิสิตตรวจสอบลำดับรายชื่อและจดจำลำดับของตัวเองก่อนที่จะต้องแจ้งในวันที่นิสิตต้องเซ็นต์เอกสารฯ 

ตรวจสอบลำดับรายชื่อนิสิตที่จะเซ็นต์เอกสารแบบยืนยัน ค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ (กลุ่มปกติ)  คลิ๊ก


(การตรวจสอบลำดับรายชื่อนั้น ให้ตรวจสอบตามประเภทการขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. ปรากฎ จากแถบสีตามคณะซ้ายมือด้านล่างเอ็กเซลล์ กรอ. แถบสีชมพู / กยศ. แถบสีเขียว) รายชื่อที่ตรวจสอบลำดับจะเรียงลำดับรหัสนิสิตและคณะแล้ว ขอให้นิสิตตรวจสอบอย่าลละเอียด.

ตรวจสอบลำดับรายชื่อนิสิตที่จะเซ็นต์เอกสารแบบยืนยัน ค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ (กลุ่มรายชื่อถูกตัดสิทธิ์)  คลิ๊ก

ตรวจสอบลำดับรายชื่อนิสิตที่จะเซ็นต์เอกสารแบบยืนยัน ค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ (ส่งเอกสารล่าช้า)  คลิ๊ก
ตรวจสอบลำดับรายชื่อนิสิตที่จะเซ็นต์เอกสารแบบยืนยัน ค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ (กลุ่ม กยศ. รอบ 3)  คลิ๊ก


เอกสารที่นิสิตต้องเตรียมในวันเซ็นต์เอกสารฯ
1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมกับเซ็นต์สำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย คนละ 1 ฉบับ
2. ก่อนที่นิสิตจะถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ขอให้นิสิตตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรปะชาชนและรูปหน้าบัตรว่าชัดหรือไม่ หากนิสิตพบว่าบัตรประชาชนหมดอายุหรือรูปไม่ชัด ขอให้นิสิตดำเนินการทำบัตรใหม่ก่อนถ่ายสำเนา
3. ขอให้นิสิตตรวจสอบลำดับที่ของเอกสารให้เรียบร้อย เพื่อสะดวกในการค้นหาเอกสาร ในวันที่นิสิตมาเซ็นต์
4. นิสิตที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรมในการเซ็นต์และผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนมาแนบด้วย
5. นิสิตที่มีการเปลี่ยนชื่อ - สกุล จะต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล แนบมาด้วย 

หมายเหตุ :  

1. สำหรับนิสิตที่ไม่มีรายชื่อ สาเหตุจากที่ไม่ยืนยันค่าเล่าเรียนตามปกติ ขอให้นิสิตจำลำดับรายชื่อจากประกาศรายชื่อตัดสิทธิ์ก่อนหน้านี้ นิสิตจะใช้ลำดับดังกล่าวในการแจ้งค้นหาเอกสารฯ ในช่วงของการเซ็นต์.
2. สำหรับนิสิตกลุ่มถูกตัดสิทธิ์ กลุ่มล่าช้าและกลุ่ม กยศ. รอบ 3 รอประกาศรายชื่อ เร็วๆ นี้

นิสิตมีข้อมูลสอบถาม ติดต่อ

 
 
พี่หญิง 086-4813813
พี่ต้นโอ๊ค 085-6723793