คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
บุคลากร] บุคลากรที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ...  (28 มิ.ย.60) (อ่าน 87)
[บุคลากร] การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ...  (19 มิ.ย.60) (อ่าน 52)
[บุคลากร] รางวัลจากงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ...  (12 มิ.ย.60) (อ่าน 82)
[นิสิต] รางวัลจากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ...  (7 มิ.ย.60) (อ่าน 61)
[บุคลากร] รางวัลจากการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13...  (6 มิ.ย.60) (อ่าน 66)
[นิสิต] รางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 9...  (2 มิ.ย.60) (อ่าน 130)
[บุคลากร] รางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจ...  (29 พ.ค.60) (อ่าน 89)
[บุคลากร] รางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจ...  (29 พ.ค.60) (อ่าน 68)
[นิสิต] รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานนิสิตสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ...  (19 พ.ค.60) (อ่าน 59)
[นิสิต] รางวัลจากการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ครั้งที่ 6 ...  (4 พ.ค.60) (อ่าน 80)
 ภาพข่าวกิจกรรม  
กิจกรรมทั้งหมด