คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
0 0 0 0 0 0 0 0
 
[นิสิต] นายวรรธนศักดิ์ สุขสง ด้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับปริญญาโท...  (10 ก.ย.61) (อ่าน 13)
[บุคลากร] คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อ้นทอง ได้รับการรับรองเป็น "วิท...  (9 ส.ค.61) (อ่าน 417)
[บุคลากร] คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์ ผลงาน Best Oral Presenta...  (13 ก.ค.61) (อ่าน 82)
[บุคลากร] อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง และผู้ร่วมทีมวิจัยผ่านการคัดเลือกจาก 32 โดยผู้เชี่ยวชาญ...  (25 มิ.ย.61) (อ่าน 329)
[นิสิต] ว่าที่ร้อยตรี สกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญา...  (24 พ.ย.60) (อ่าน 238)
[นิสิต] ดร. ชลธิชา มามิมิน ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก...  (24 พ.ย.60) (อ่าน 234)
[บุคลากร] เกียรติบัตรรับรองเป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) ภาคบรรยาย ครั้งที่ 1/2560...  (1 ก.ย.60) (อ่าน 364)
[นิสิต] รางวัลชนะการประกวดโครงการ ภายใต้ โครงการ กฟผ เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม 8...  (30 ก.ย.59) (อ่าน 180)
 ภาพข่าวกิจกรรม  
กิจกรรมทั้งหมด