คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
[นิสิต] ประชาสัมพันธ์นิสิตที่ขอรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้โปรแกรม English Discoveries ...  (16 ม.ค.61) (อ่าน 155)
[ทั่วไป] ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยาย โดยวิทยากร Professor Dr.Per Olof Holtz...  (10 ม.ค.61) (อ่าน 60)
[นิสิต-บุคลากร] การแจ้งความจำนงจองชุดครุยปริญญาและชุดปกติขาว...  (9 ม.ค.61) (อ่าน 879)
[บุคลากร] ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เส้นทางสู่นักวิจัยเชี่ยวชาญ...  (5 ม.ค.61) (อ่าน 265)
[ทั่วไป] ประกาศรับนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio...  (29 ธ.ค.60) (อ่าน 257)
[ทั่วไป] ประกาศรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 รอบที่ 2 โครงการโควตา...  (29 ธ.ค.60) (อ่าน 156)
[นิสิต-บุคลากร] ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรร่วมกันบริจาคโลหิต 1 ก.พ. 61...  (25 ธ.ค.60) (อ่าน 78)
[นิสิต] การสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก...  (25 ธ.ค.60) (อ่าน 344)
[บุคลากร] แบบฟอร์ม มคอ. 3–7 ฉบับปรับปรุงล่าสุด (14 กรกฎาคม 2560)...  (21 ธ.ค.60) (อ่าน 89)
[บุคลากร] รองศาสตราจารย์ เกษม อัศวตรีรัตนกุล ได้รับการยกย่องเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิท...  (17 ม.ค.61) (อ่าน 28)
[นิสิต] ว่าที่ร้อยตรี สกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญา...  (24 พ.ย.60) (อ่าน 45)
[นิสิต] ดร. ชลธิชา มามิมิน ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก...  (24 พ.ย.60) (อ่าน 42)
[บุคลากร] เกียรติบัตรรับรองเป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) ภาคบรรยาย ครั้งที่ 1/2560...  (1 ก.ย.60) (อ่าน 166)
[บุคลากร] บุคลากรที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ...  (28 มิ.ย.60) (อ่าน 245)
[บุคลากร] การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ...  (19 มิ.ย.60) (อ่าน 186)
[บุคลากร] รางวัลจากงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ...  (12 มิ.ย.60) (อ่าน 202)
[นิสิต] รางวัลจากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ...  (7 มิ.ย.60) (อ่าน 176)
[บุคลากร] รางวัลจากการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13...  (6 มิ.ย.60) (อ่าน 180)
[นิสิต] รางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 9...  (2 มิ.ย.60) (อ่าน 271)
    ไม่มีข่าวใหม่
 ภาพข่าวกิจกรรม  
กิจกรรมทั้งหมด     
 
0

0