คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 พ.ค.61 ถึงวันที่ 30 ส.ค.61
 (อ่าน 343)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active learning ในยุคดิจิทัล)
 
     

               วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active learning ในยุคดิจิทัล) ประจำปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อเรื่อง เทคโนโลยีและเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active learning tool) สำหรับผู้เรียนในยุคดิจิทัล ณ ห้อง SC1220 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์ ผ่านกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

           โดยมีอาจารย์เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 51 คน ประกอบด้วย อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 คน อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 8 คน และอาจารย์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จำนวน 8 คน