คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ม.ค.62
 (อ่าน 807)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การอบรมครูและนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย โครงการ GLOBE STEM ประจำปี 2561
 
     
       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการอบรมครูและนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย โครงการ GLOBE STEM ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการพัฒนางานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ GLOBE STEM ในวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 72 ประกอบด้วย ครู จำนวน 19 คน นักเรียน จำนวน 53 คน จากโรงเรียน 14 แห่ง ใน 6 จังหวัดภาคใต้ โดยมี อ.ดร.นันทิดา  สุธรรมวงศ์ ประธานโครงการ TSU GLOBE STEM เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรม โดยมีหัวข้อการอบรม อาทิ การบรรยาย เรื่อง วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ กิจกรรมฐานการเรียนรู้และปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ 4 ฐาน คือ ฐานดิน ฐานบรรยากาศ ฐานสิ่งปกคลุมดิน ฐานน้ำและสัตว์เล็กน้ำจืด  การกรอกข้อมูล Data Entry  ฝึกปฏิบัติการตั้งคำถามวิจัยและเขียนเค้าโครงงานวิจัย 

ข่าวโดย ... งานบริการวิชาการฯ 
ภาพโดย ... คทายุทธ์ คงมณี และพีระศักดิ์  พรหมเนตร