คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 21 ก.ย.61
 (อ่าน 379)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการบริการวิชาการสู่สังคม
 
     
                     ระหว่างวันที่ 18 -20 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ โดย ผศ. ดร. อุษา อ้นทอง ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง (ทสจ.) ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดทำระบบการผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือน แก่ครัวเรือนนำร่องในเขตเทศบาลตำบล จำนวน 4 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เทศบาลตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ตำบลกงหรา จังหวัดพัทลุง และเทศบาลตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ในการนี้ ได้จัดทำระบบหมักก๊าซในครัวเรือนนำร่อง จำนวน 7 ครัวเรือน และหน่วยสาธิตประจำเทศบาล จำนวน 2 แห่ง ซึ่งเป็นการส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์ที่ต้นทาง ในครัวเรือน และในชุมชน ของจังหวัดพัทลุง รวมถึงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์แก่ชุมชน