คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 27 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 16 ก.ค.61
 (อ่าน 115)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ครั้งที่ 3 (สอบสัมภาษณ์)
 
     
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ครั้งที่ 3 (สอบสัมภาษณ์)
- ระดับ ปริญญาโท  (เรียนที่พัทลุง)
วท.ม.เคมี ภาคปกติ แผน ก แบบ ก1  (5 คน)
วท.ม.เคมี ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2  (5 คน)
วท.ม.เคมี ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2  (5 คน)
วท.ม.เคมี ภาคพิเศษ แผน ข  (5 คน)
วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แผน ก  แบบ ก1  (5 คน)
วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แผน ก  แบบ ก2  (5 คน)
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2  (10 คน)
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ แผน ข  (10 คน)
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก 2  (20 คน)
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ แผน ข (10 คน)

- ระดับ ปริญญาโท  (เรียนที่สงขลา)
วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 (5 คน)
วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2 (5 คน)

 
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 3 (สอบสัมภาษณ์)
- ระดับ ปริญญาเอก  (เรียนที่พัทลุง)
ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แบบ 1.1 (3 คน)
ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แบบ 2.1 (3 คน)
ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แบบ 2.2 (3 คน)


(รับสมัคร 21 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 61)