คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 ก.ค.61 ถึงวันที่ 12 ต.ค.61
 (อ่าน 222)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และสถิติกับโปรแกรม GeoGebra
 
     
        เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ “การเรียนการสอนคณิตศาสตร์และสถิติกับโปรแกรม GeoGebra” ณ ห้อง SC1222 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  โดยมีผู้เข้าร่วมคณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ และผู้สนใจ จำนวน  23 คน  สิ่งที่ได้รับคือ คณาจารย์ในสาขาวิชา ฯ มีความรู้และเข้าใจการใช้งานโปรแกรม GeoGebra รวมถึงสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์และสถิติด้วยโปรแกรม GeoGebra ได้ และ ฯ สามารถเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการอบรมให้กับนิสิตและบุคลากรในหน่วยงานเดียวกันได้ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำสิงห์  นนเลาพล ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการสอนในครั้งนี้