คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 6 ส.ค.61 ถึงวันที่ 11 ส.ค.61
 (อ่าน 157)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
 
     

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

เวลา 08.30. - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม MF 2200

อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง

วันที่ 10 สิงหาคม 2561

เวลา

กิจกรรม

08.30 – 09.00 น.

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียน

09.05 - 09.10 น.

กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง

09.10 – 09.30 น.

 

 

 

 

     

กล่าวให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

โดย อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

     -          แนะนำผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

     -          แนะนำประธานสาขาวิชา

     -          แนะนำที่ปรึกษาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

09.30 -10.00 น.

การแสดงพิธีเปิดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่

10.00 -11.00 น.

พิธีมอบเข็มทานตะวัน สานใจสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง

โดย สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

11.0012.00  น.         

บรรยาย จุดประกายความคิดการเป็นนักวิทยาศาสตร์

โดย อาจารย์ ดร.เนตรนภา  ชะนะ

12.00 – 13.00  น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

การแสดงต้อนรับจากรุ่นพี่

14.00 – 15.30 น.

แนะนำสโมสรนิสิต และคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

 - บทบาทหน้าที่คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

 - ชี้แจงคู่มือกิจกรรม

15.30 – 16.00 น.

การเสวนา  เรียนดี กิจกรรมเด่น เป็นสุข

 โดย ศิษย์ปัจจุบัน


หมายเหตุ บุคลากรใส่เสื้อเหลืองและสูทมหาวิทยาลัย