คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 ส.ค.61 ถึงวันที่ 18 ส.ค.61
 (อ่าน 299)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 61
 
     

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 

SC1218  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 

08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียน

09.0009.15 น.        คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนิสิตใหม่

09.15 – 10.00 น.        “แนะนำการสืบค้นและแหล่งสารสนเทศสำหรับการทำวิทยานิพนธ์”

                                โดย นางสาวเนาวลักษณ์  แสงสนิท  สำนักหอสมุด

10.00 - 10.45 น.        แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิต”

                               โดย คุณโสภิน วัฒนเมธาวี นายทะเบียน

10.45 – 11.30 น.       สาระสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ที่นิสิตควรรู้”                

                              โดย คุณทรงธรรม ธีระกุล  หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

11.30 – 12.00 น.       แนะนำประธานสาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  และอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

12.00 – 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เป็นต้นไป     พบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ แต่ละหลักสูตร

  ตามห้องที่กำหนด เพื่อร่วมวางแผนการเรียน  

หลักสูตร

ห้อง

 
 

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

SC1345

ชั้น 3

 

วท.ม.(เคมี)

SC1212

ชั้น 2

 

วท.ม.(คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา)

SC1219

ชั้น 2

 

วท.ม.(ชีววิทยา)

SC1218

ชั้น 2

 

ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

SC1218

ชั้น 2

 

หมายเหตุ :  1. บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในห้องประชุม เวลา 10.00 น.
                   2. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม