คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 พ.ย.61 ถึงวันที่ 1 ม.ค.62
 (อ่าน 291)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] ขยายเวลา ขอเชิญชวนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ร่วมออกแบบ Street Science Art ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท 4 รางวัล
 
     

หลักเกณฑ์การออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Street Science Art

·       การออกแบบ  ประกอบด้วยงานศิลปะวิทยาศาสตร์หรืองานประติมากรรม ดังนี้

o   ควรมีหลักแนวคิดที่สื่อไปทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน ขนาดมีความเหมาะสม  (ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป) เพื่อให้สามารถแสดงรายละเอียดได้ครบถ้วนและสวยงาม

o   ควรมีองค์ประกอบอื่นที่สามารถเล่าเรื่องสื่อให้ผู้ดูเข้าใจเรื่องได้ Street Science Art

o   ผลงานควรสื่อให้เห็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

o   รูปแบบและเรื่องราวของภาพที่ตรงหรือสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบศิลป์ การใช้สีรวมทั้งความสะอาดเรียบร้อยของภาพ  

·       ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ อื่น ใด มีองค์ประกอบทางศิลป์ และเทคนิคที่เหมาะสม              สื่อความหมาย ในรูปแบบ Street Science Art

·       รูปภาพการ์ตูน หรือฟอนต์ที่นำมาประกอบต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ออกแบบจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว

·       การออกแบบต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ลอกเลียนแบบ

·       ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชนมาก่อน

·       ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับ 1 – 3 และ รางวัลชมเชยต้องนำเสนอภาพจริงบนพื้นที่ฝาผนังขนาด              1.50 X 2.25 เมตร หรือกรณีเป็นงานศิลปะประติมากรรม กำหนดพื้นที่บริเวณอาคารวิทยาศาสตร์เพื่อแสดงผลงานศิลปะตามแนวคิดที่เสนอต่อคณะกรรมการ

รูปแบบของผลงาน

·       กรณีผลงานภาพ ส่งไฟล์ AI และ JPEG ของภาพแต่ละภาพต้องมีขนาด 30X 42 เซนติเมตร (เฉพาะภาพ)

·       กรณีผลงานประติมากรรม ส่งผลงานปั้นนูนสูงหรือแบบจำลอง ขนาด 29.7 x 42 เซนติเมตร  (A3)

·       ผลงานที่ส่งต้องสื่อในหัวข้อและมีเนื้อหาที่กำหนดให้เท่านั้น

·       ผลงานจะต้องนำเสนอแนวคิดเนื้อหาวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณิตศาสตร์และสถิติ  ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ดาราศาสตร์ โลกและอวกาศหรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทุกแขนง

·       ผู้ส่งผลงานประกวดต้องเป็นผู้จัดทำผลงานด้วยตนเอง ห้ามนำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามส่งผลงานในนามผู้อื่นเด็ดขาด หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ

 การส่งผลงานเข้าประกวด

·       ส่งในนามหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ โดยกรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร ระบุชื่อ นามสกุล        เบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ อย่างครบถ้วน ชัดเจน (เขียนข้อความตัวบรรจงให้ชัดเจน)

·    ส่งไฟล์ผลงานประกวดบันทึกลงแผ่นซีดีหรือดีวีดีเป็นไฟล์ต้นฉบับนามสกุล AI และ JPEG พร้อมพิมพ์ผลงานเป็นภาพสี ขนาด A4 พร้อมแนบใบสมัคร

·       กรณีผลงานประติมากรรม ส่งผลงานปั้นนูนสูงหรือแบบจำลอง ขนาด 29.7 x 42 เซนติเมตร (A3)

·       ผู้ส่งผลงานประกวด สามารถส่งผลงานมากกว่า 1 ชุด

กำหนดระยะเวลา

·       สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ -  31 ธันวาคม 2561

 

การตัดสิน

การตัดสินผลงานที่ประกวดจะพิจารณาจากการออกแบบ การสื่อความหมาย ความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบของภาพเป็นหลักและชิ้นงาน ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  จำนวน 4 รางวัล  

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง

222 ม. 2 ต.บ้านพร้าว  อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

93210

โทรศัพท์ 074 – 609600 ต่อ 2100 หรือ 087 -3900480

อีเมล์ : Perasak_may@hotmail.com