คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 12 พ.ย.61 ถึงวันที่ 23 พ.ย.61
 (อ่าน 168)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป]คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอนุรักษ์ – สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
 
     
                    ด้วยฝ่ายงานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะจัดโครงการอนุรักษ์ – สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันลอยกระทง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ บุคลากรและนิสิตได้มีกระทงสำหรับใช้ในพิธีลอยกระทงและเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงร่วมกับบุคลากรจากหน่วยงานอื่นๆในมหาวิทยาลัย และมีความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีวันลอยกระทงของไทย อันเป็นการสร้างสรรค์ให้เกิดความรู้รักสามัคคี  และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี  อีกทั้งได้สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีให้กับบุคลากรและนิสิต และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนิสิตในคณะวิทยาศาสตร์และในมหาวิทยาลัย

เวลา

กิจกรรม

13.00 -13.15 น.

นิสิตและบุคลากร ลงทะเบียน ณ  ลานน้ำตก อาคารวิทยาศาสตร์

13.1513.30  น.         

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  ช่วยพนัง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต

13.30 – 16.00 น.

S กิจกรรมสาธิตการทำกระทงใบตองและการประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุจากธรรมชาติ

S กิจกรรมประกวดกระทงสวยงามของคณะวิทยาศาสตร์

 


หมายเหตุ  เข้าร่วมโครงการโดยการแต่งกายด้วยชุดไทย

ลงทะเบียนออนไลน์