คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 21 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 21 มี.ค.62
 (อ่าน 233)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] คณะวิทยาศาสตร์แนะนำประธานสาขาวิชา และขอแสดงความยินดีกับประธานสาขาวิชาคนใหม่
 
     
คณะวิทยาศาสตร์ขอแนะนำประธานสาขาวิชา และขอแสดงความยินดีกับประธานสาขาวิชาคนใหม่ ดังต่อไปนี้


  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ คงภักดี

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

โทรศัพท์ : 2418

Email : kuniscience@windowslive.com

คำสั่งแต่งตั้ง 1 ต.ค. 60
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ฟาน เบม

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาชีววิทยา

โทรศัพท์ : 2251

Email : natthaya.c.v.b@gmail.com

คำสั่งแต่งตั้ง 1 ก.พ. 61
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา ก้องกุล

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

โทรศัพท์ : 2565

Email : konvika@gmail.com

คำสั่งแต่งตั้ง 28 มิ.ย. 61
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์

โทรศัพท์ : 2135

Email : thawatchai@tsu.ac.th

คำสั่งแต่งตั้ง 24 พ.ค 61
   
  อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 2553

Email : ksinmai@hotmail.com

คำสั่งแต่งตั้ง 4 ธ.ค. 61  
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร วิศพันธ์

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาเคมี

โทรศัพท์ : 2363

Email : warakornwit@gmail.com

คำสั่งแต่งตั้ง 4 ธ.ค. 61 
   
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดสาคร สิงห์ทอง

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 2254

Email : 
sighanobody13@gmail.com

คำสั่งแต่งตั้ง 4 ธ.ค. 61 
   

คำสั่งแต่งตั้งประธานสาขาวิชาฉบับที่ 1: edoc.tsu.ac.th/docs/2017-09/100908-29-9-2017t9_25_24.pdf
คำสั่งแต่งตั้งประธานสาขาวิชาฉบับที่ 2: edoc.tsu.ac.th/docs/2018-01/101391-24-1-2018t8_44_54.pdf
คำสั่งแต่งตั้งประธานสาขาวิชาฉบับที่ 3: edoc.tsu.ac.th/docs/2018-07/101318-3-7-2018t11_24_33.pdf
คำสั่งแต่งตั้งประธานสาขาวิชาฉบับที่ 4: edoc.tsu.ac.th/docs/2018-06/100908-26-6-2018t14_26_11.pdf
คำสั่งแต่งตั้งประธานสาขาวิชาฉบับที่ 5: edoc.tsu.ac.th/docs/2018-12/101318-13-12-2018t10_34_42.pdf