คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 ม.ค.62 ถึงวันที่ 21 ม.ค.62
 (อ่าน 113)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] คณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพและการเขียนเรซูเม่
 
     

 

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 20  มกราคม 2562

ณ ห้อง  MF 3200  อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 

เวลา

รายละเอียดการเดินทาง

08.00 - 08.30 น.

นิสิต ลงทะเบียน 

08.30 - 09.00 .

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   เรื่อง การพัฒนานิสิตกับการทำงาน

09.00 - 12.00 น.

การพัฒนาบุคลิกภาพ  เทคนิคการแต่งกาย

โดย นายกฤตภาส  ณ พัทลุง

12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.

การเขียนเรซูเม่และการสัมภาษณ์

โดย นายกฤตภาส  ณ พัทลุง


หมายเหตุ  ***การแต่งกาย

นิสิตชายสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทพร้อมติดเข็มตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรองเท้าหนังสีดำ 

นิสิตหญิงสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น มุสลิมแขนยาว ทรงสุภาพไม่รัดรูปพร้อมติดเข็มตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รองเท้าหนังสีดำ 

คณะฯ จัดเลี้ยงอาหารเที่ยงให้กับนิสิต

 
ประวัติวิทยากร 

นายกฤตภาส ณ พัทลุง

ข้อมูลส่วนตัว

วุฒิการศึกษา:

ปริญญาโทด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร - เกียรตินิยม (HROD)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

- ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ความสามารถในการฝึก:

- ทักษะการขายขั้นพื้นฐานและขั้นสูง

- พัฒนาศักยภาพสูง

- ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ

- การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

- ความเป็นผู้นำและการพัฒนาทีม

- การพัฒนาองค์กร

- ทักษะการนำเสนอ

- บริการยอดเยี่ยม

- การสร้างทีมโดย Walk Rally

- ฝึกอบรมเทรนเนอร์

ประสบการณ์การฝึกอบรม:

- กรมราชทัณฑ์ (กรมราชอาณาจักรรักษ์)

- เอกอัครราชทูตเยาวชนไทยออยล์ (กลุ่มน้ำมันไทย)

- Thai Oil Group: โครงการฝึกงานนักศึกษา (ปฐมนิเทศ)

- สำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สานักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ)

- ศูนย์การติดต่อขั้นสูง (กลุ่มชินวัตร)

- ธนาคารกรุงเทพ

- กรุงเทพประกันภัย

- บริษัท เบตเตอร์เวย์ จำกัด (Mistine)

- บริษัท แคนนอนมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาการนานาชาติ (นานาชาติ)

โปรแกรม)

- โรงพยาบาลเกษมราช

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศรีราชา)

- สำนักงานประกันสุขภาพ Natioanal (สปสช.)

- One-One Contact Center (กลุ่มสามารถ)

- สถาบันราชประชาสมาสัย

- บริษัท สยามเด็นโซ่แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

- บริษัท สยามเคียวซันเด็นโซ่ จำกัด

- ธนาคารธนชาต

- บริษัท ธนบุรีประกอบ จำกัด (มหาชน)

- บริษัท ทรูวิชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเพิ่มเติม

          วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 หน่วยกิจการนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ สร้างเสริมคุณลักษณะที่ดี และการสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตคณะเกษตรกำแพงแสน (อบรมบุคลิกภาพ)สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตที่ดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะและทำตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางให้นิสิตเสริมสร้างมิตรภาพดำรงชีวิตอยู่และปฏิบัติภารกิจที่จะต้องกระทำต่อไป โดย อาจารย์ ดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ รองคณะบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานโครงการ กิจกรรม ได้แก่ อบรม เทคนิคการสัมภาษณ์งาน การตอบคำถาม และบุคลิกภาพสำหรับการสมัครงานโดย คุณาชยากร โล่ห์ทองคำ ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) “อบรมเทคนิคการแต่งหน้าโดย ทีมงาน วิคตอเรีย แจ็คสัน / ทีมงาน บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ อบรมการเขียน CV