คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 ม.ค.62 ถึงวันที่ 10 ม.ค.62
 (อ่าน 349)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] การคัดเลือกนิสิตรางวัลเชิดชูเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
 
     
                          ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  เรื่อง  เกณฑ์การคัดเลือกนิสิตรางวัลเชิดชูเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิตระดับปริญญาตรีในด้านการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่สังคมคาดหวัง โดยคุณสมบัติของนิสิตที่จะถูกเสนอรายชื่อเข้าพิจารณามีรายละเอียดตามประกาศแนบคณะฯ ขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการนิสิตชั้นปี  4 และนิสิตชั้นปีที่  2 - 4  ร่วมเสนอรายชื่อพร้อมประวัตินิสิตระดับปริญญาตรี ที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล ในด้านต่าง ๆ ทั้งหมด 7 ด้าน โดยนิสิตสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ 2 ช่องทางดังนี้

1) นิสิตทั่วไปสามารถสมัครด้วยตนเองโดยส่งใบสมัครมายังสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ (นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร) ภายในวันที่  25 มกราคม 2562  (ดาวน์โหลดประกาศด้านล่าง)

2) นิสิตสหกิจศึกษาและนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/ 2561 สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ด้านล่าง ภายในวันที่  25 มกราคม 2562 ทั้งนี้นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้ารับรางวัลดังนี้  นิสิตชั้นปีที่ 4 รับเกียรติบัตรในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 และประกาศรายชื่อเพื่อเป็นเกียรติ ในกิจกรรมวันไหว้ครู ในปีการศึกษา 2562 นิสิตชั้นปีที่ 2 – 3 รับเกียรติบัตรในกิจกรรมวันไหว้ครู ในปีการศึกษา 2562


ปฎิทินการดำเนินงานคัดเลือกนิสิตรางวัลเชิดชูเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ 

ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกนิสิตรางวัลเชิดชูเกียรตินิสิตต้นแบบ

--ใบสมัครแต่ละด้าน--
1. ด้านการเรียนดีเด่น
2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
3. ด้านศิลปะวัฒนธรรม
4. ด้านบำเพ็ญประโยชน์
5. ด้านกีฬา
6. ด้านสร้างชื่อเสียง
7. ระดับดีเยี่ยม

--สมัครออนไลน์ในแต่ละด้าน--
1. ด้านการเรียนดีเด่น
2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
3. ด้านศิลปะวัฒนธรรม
4. ด้านบำเพ็ญประโยชน์
5. ด้านกีฬา
6. ด้านสร้างชื่อเสียง
7. ระดับดีเยี่ยม