คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 15 ม.ค.62 ถึงวันที่ 10 ก.พ.62
 (อ่าน 182)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรมนิสิต
 
     

             ฝ่ายงานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตตระหนักคุณค่าของชีวิต บทบาทของตนเองในการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมร่วมกัน และส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะการสละเวลา สละแรงกายเข้าไปช่วย ด้วยจิตที่เป็นสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น กิจกรรมจิตอาสา แบ่งออกเป็น 2 ช่วงดังนี้

ช่วงที่ 1 วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ : มูลนิธิจงฮั้ว สงเคราะห์คนชรา อนาถา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา (รับนิสิตจำนวน 40 คน)

อบรมเตรียมความพร้อม
      วันที่ 30 มกราคม 2562  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 1346 อาคารวิทยาศาสตร์ 

ช่วงที่ 2 วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562

สถานที่ : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา  ตำบลพะวง อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา และชายหาดสมิหลา  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา (รับจำนวน 40 คน)

อมรมเตรียมความพร้อม

วันที่ 13 มีนาคม 2562  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 1346 อาคารวิทยาศาสตร์ 

นิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ งานพัฒนานิสิตเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 25 มกราคม 2562 ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ สิ่งที่นิสิตจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม การเทียบกิจกรรมหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน   รายงานกิจกรรมจิตอาสา และรายงานผลกิจกรรมนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

ณ  จังหวัดสงขลา

เวลา

รายละเอียดการเดินทาง

07.00 น.

ออกเดินทางจาก ม.ทักษิณ ขึ้นรถหอพักนิสิตพะยอม 1

09.30 น.

มูลนิธิจงฮั้ว สงเคราะห์คนชรา อนาถา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ร่วมกิจกรรมกับทางมูลนิธิจงฮั้ว สงเคราะห์คนชรา อนาถา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.

เดินทางออกไปยังโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา

14.30 น.

โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา

ร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา

16.00 น.

เดินทางกลับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยสวัสดิภาพ

 

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562

ณ  จังหวัดสงขลา 

เวลา

รายละเอียดการเดินทาง

07.00 น.

ออกเดินทางจาก ม.ทักษิณ ขึ้นรถหอพักนิสิตพะยอม 1

09.30 น.

บ้านเด็กสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.

เดินทางออกไปยัง ชายหาดสมิหลา อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา

14.30 น.

ชายหาดสมิหลา

ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณชายหาดสมิหลา

16.00 น.

เดินทางกลับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยสวัสดิภาพ


***นิสิตที่สนใจ สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ คุณพีรศักดิ์ พรหมเนตร ข้างห้องสโมสร คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 087-3900480