คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 ม.ค.62 ถึงวันที่ 21 เม.ย.62
 (อ่าน 92)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและการเขียนเรซูเม่
 
     
            เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพ  เทคนิคการแต่งกาย และ  การเขียนเรซูเม่และการสัมภาษณ์ ณ ห้อง MF3200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อให้นิสิตได้ทราบความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพต่อการพัฒนาตนเอง มีแนวทางในการสำรวจตัวเองเข้าใจและรู้จักจุดเด่นจุดด้วยของตนเอง และการทำเรซูเม่ในฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบของบริษัท Jobtopgun เพื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวสมัครเข้าทำงานในสถานประกอบการที่มีผู้แข่งขันสูง โดยได้รับเกียรติจาก คุณกฤตภาส  ณ พัทลุง วิทยากรบริษัท Jobtopgun เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติ และมีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 209 คน