คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 ม.ค.62 ถึงวันที่ 21 ม.ค.62
 (อ่าน 117)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งาน PCCST Science Fair 2018
 
     

มื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตัวแทนจาก 5 สาขาวิชา ได้แก่ ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย  เทพนวล (สาขาวิชาฟิสิกส์) อ.ดร.ศรไชย  อินทะไชย (สาขาวิชาเคมี)  อ.ดร.เกษศิรินทร์  รัทจร (สาขาวิชาชีววิทยา) อ.กฤษณ์  ทองขุนดำ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อ.อลงกรณ์  แซ่ตั้ง (สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ)  ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินโครงงานและประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงาน จ.ภ.วิชาการ’61 PCCST Science Fair 2018 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จ.สตูล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 โครงาน จาก 5 โรงเรียน ใน 4 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย เวียตนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมงานดังกล่าวกล่าว 157 คน  

 วันที่ 18 มกราคม 2562 ตัวแทนคณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.สุวิทย์  คงภักดี ผศ.ดร.นินนาท์  จันทร์สูรย์ และ อ.ดร.อรุณรัศมิ์  วณิชชานนท์ พร้อมด้วย นิสิตโครงการ สควค. และนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 7 คน เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และแสดงผลงานวิชาการในงานดังกล่าว

ข่าว...งานบริการวิชาการและจัดหารายได้

ภาพ ... โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล /ดร.อรุณรัศมิ์