คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 22 ม.ค.62 ถึงวันที่ 22 มี.ค.62
 (อ่าน 745)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562
 
     

ระยะเวลาดำเนินการ

การดำเนินงาน

ระยะเวลา

รับสมัครทาง website

15 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562

ชำระเงินค่าสมัคร

15 มกราคม – 1 มีนาคม 2562

วันสุดท้ายของการรับเอกสารการสมัคร

4 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบ

7 มีนาคม 2562

สอบสัมภาษณ์

9 มีนาคม 2562

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์

13 มีนาคม 2562

ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์

13 - 21 มีนาคม 2562ปริญญาโท เปิดรับ 7 หลักสูตร
(รวม 93 ที่นั่ง)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

2. มีความประพฤติดี

3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4.  มีผลทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(4.1) TOEFL (The Test for English as a Foreign Language)

- Paper Based (TOEFL Paper) คะแนน 477

- Computer Based (TOEFL CBT) คะแนน 153

- Internet Based (TOEFL IBT) คะแนน 53

(4.2) IELTS (International English Testing System) คะแนน 4.5

(4.3) มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าซึ่งได้รับการยอมรับจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ

(4.4) กรณีใช้ผลคะแนนนอกเหนือจากที่กำหนด หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และมีหลักฐานประกอบว่ามีความรู้ภาษาอังกฤษเพียงพอ ให้อยู่ในดุลยพินิจของบัณฑิตศึกษาที่จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไปในกรณีที่ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก โดยความเห็นชอบของประธานหลักสูตร

 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ เรียน จ-ศ (5 คน) ภาคพิเศษ ส-อ (5 คน)

(1) สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์

(2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.00 

1.2 หลักสูตร แผน ข ภาคปกติ เรียน จ-ศ (5 คน) ภาคพิเศษ ส-อ (5 คน)

(1) สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์

(2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.00 

(3) มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี

2.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1  ภาคปกติ เรียน จ-ศ (5 คน) 

(1)เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาเคมีหรือสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาเคมีอื่นๆ ที่เทียบได้กับปริญญาตรีสาขาวิชาเคมี ไม่เกิน 2 ปีการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีซึ่งคาดว่ากำลังจะสำเร็จการศึกษาในภาคนั้นแล้วโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2.2 หลักสูตร แผน ก แบบ ก ภาคปกติ เรียน จ-ศ (5 คน) ภาคพิเศษ ส-อ (5 คน)

(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาเคมีหรือสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เคมีเทคนิค วิศวกรรมเคมี หรือสาขาวิชาเคมีอื่นๆ ที่เทียบได้กับปริญญาตรีสาขาวิชาเคมี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

(2) หากผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น แต่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ต้องมีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาเคมี ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2.3 หลักสูตร แผน ข ภาคพิเศษ ส-อ (5 คน)

(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาเคมีหรือสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาเคมีอื่นๆ ที่เทียบได้กับปริญญาตรีสาขาวิชาเคมี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

(2) หากผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น แต่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ต้องมีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาเคมี ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

3.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก ภาคปกติ เรียน จ-ศ (3 คน)

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ

(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 3.00 เป็นผู้มีความประพฤติดี

(3) มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ หรือผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง

3.2 หลักสูตร แผน ก แบบ ก ภาคปกติ เรียน จ-ศ (5 คน)

(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ

(2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีพื้นฐานร่วมหรือใกล้เคียงกับสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้แก่ การศึกษาบัณฑิต/ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ

(3) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาฟิสิกส์ หรือใกล้เคียงกับสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยมีประสบการณ์การทำงานที่ไม่น้อยกว่า 2 ปี

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

4.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก ภาคปกติ เรียน จ-ศ (5 คน) 

(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยทักษิณรับรอง และได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ในสาขาวิชาชีววิทยา หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณารายละเอียดต่อไปนี้ประกอบ

(ก) ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

(ข) รางวัล ผลงานอื่น และกิจกรรมที่เคยทำมาที่เกี่ยวข้อง

(ค) ผลการศึกษารายวิชาต่างๆ

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และ (2) เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงาน หรือการวิจัย ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

4.2 แผน ก แบบ ก ภาคปกติ เรียน จ-ศ (10 คน) 

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยทักษิณรับรอง ในสาขาวิชาชีววิทยาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

5.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก ภาคปกติ เรียน จ-ศ (5 คน)

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์

(2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00

(3) มีประสบการณ์วิจัยตามการพิจารณาของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

5.2 หลักสูตร แผน ก แบบ ก ภาคปกติ เรียน จ-ศ (5 คน)

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์

(2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.30 หรือมีประสบการณ์วิจัยตามการพิจารณาของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา
6.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ เรียน จ-ศ (5 คน)

(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

(2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่มีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต หรือ เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (เรียนที่สงขลา)
7.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ เรียน จ-ศ (15 คน)
(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ
(3) มีประสบการณ์การทำงานหรือการวิจัยตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ปริญญาเอก เปิดรับ 1 หลักสูตร (รวม 15 ที่นั่ง)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

2.  มีความประพฤติดี

3.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4. มีผลทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามมาตรฐานใด

มาตรฐานหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1.4.1) TOEFL (The Test for English as a Foreign Language)

- Paper Based (TOEFL Paper) คะแนน 500

- Computer Based (TOEFL CBT) คะแนน 173

- Internet Based (TOEFL IBT) คะแนน 61

(1.4.2) IELTS (International English Testing System) คะแนน 5.5

(1.4.3) มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าซึ่งได้รับการยอมรับจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ

(1.4.4) กรณีใช้ผลคะแนนนอกเหนือจากที่กำหนด หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และมีหลักฐานประกอบว่ามีความรู้ภาษาอังกฤษเพียงพอ ให้อยู่ในดุลยพินิจของบัณฑิตศึกษาที่จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป ในกรณีที่ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก โดยความเห็นชอบของประธานหลักสูตร

 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

1.1 หลักสูตรแบบ 1.1 (ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) ภาคปกติ เรียน จ-ศ (5 คน) 

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์

(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.25

(3) มีประสบการณ์วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโทตามการพิจารณาของ

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.2 หลักสูตรแบบ 2.1 (ทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา) ภาคปกติ เรียน จ-ศ (5 คน) 

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์

(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.00

(3) มีประสบการณ์วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโทตามการพิจารณาของ

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.3 หลักสูตรแบบ 2.2 (ทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา) ภาคปกติ เรียน จ-ศ (5 คน) 

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์

(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.50

หรือ

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์

(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.25

(3) มีประสบการณ์วิจัยตามการพิจารณาของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร