คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 ม.ค.62 ถึงวันที่ 25 เม.ย.62
 (อ่าน 101)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมประชุม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx
 
     

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมประชุมคณะทำงาน SCI EdPEx Team ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม SC1218 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง และห้องประชุม SC315 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา เพื่อร่วมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยากรหลักของการแลกเปลี่ยน โดย อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม มีคณะทำงาน SCI EdPEx Team เข้าร่วมทั้งสิ้น 30 คน 

 
ภาพ/ข่าว: สุธันยารัต ชูสง