คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 ก.พ.62 ถึงวันที่ 7 ก.พ.62
 (อ่าน 57)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งานนำเสนอผลงานโครงงานนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
 
     

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตัวแทนจาก 4 สาขาวิชา ได้แก่ ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย  เทพนวล (สาขาวิชาฟิสิกส์) อ.ดร.ธวัชชัย  คังฆะโมโณ (สาขาวิชาเคมี)  อ.ดร.ธนพล  อยู่เย็น (สาขาวิชาชีววิทยา)  และ ผศ.ดร.สารภี  ไชยรัตน์ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ)  ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการวิพากษ์โครงงานนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ตรัง จ.ตรัง   
              โดยมีโครงงานทัังหมด 62 โครงงาน ประกอบด้วย โครงานสาขาฟิสิกส์ 11 โครงงาน โครงงานสาขาเคมี 12 โครงงาน โครงงานชีววิทยา 12 โครงงาน โครงงานสาขาคณิตศาสตรื 14 โครงงาน และโครงงานสาขาคอมพิวเตอร์ 13 โครงงาน 

 

ข่าว...งานบริการวิชาการและจัดหารายได้

ภาพ ... ครูอาภาศรี  ชุ่มชื่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง