คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ก.พ.62 ถึงวันที่ 23 พ.ค.62
 (อ่าน 123)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนิสิต
 
     
                   เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายงานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตตระหนักคุณค่าของชีวิต บทบาทของตนเองในการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมร่วมกัน และส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะการสละเวลา สละแรงกายเข้าไปช่วย ด้วยจิตที่เป็นสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 40 คน สถานที่จัดกิจกรรมจัดที่ มูลนิธิจงฮั้ว สงเคราะห์คนชรา อนาถา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา โดยก่อนวันจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุ เช่น แพมเพิส และอุปกรณ์สำหรับการทำความสะอาด น้ำยาขัดห้องน้ำ, แปรง, ไม้กวาด, ไม้ถูพื้น ถุงดำ สำหรับนำไปบริจาคและใช้ในโครงการ ในครั้งนี้มีบุคลากรทำการบริจาคอุปกรณ์ข้างต้น และ เงินบริจาครวมทั้งสิ้น 2,950 บาท