คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ก.พ.62 ถึงวันที่ 11 มี.ค.62
 (อ่าน 54)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานคณะวิทยาศาสตร์: การขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์แบบมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 
     
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานคณะวิทยาศาสตร์การขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์แบบมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมชฏา แอท นคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร สาขาวิชา และโครงการ วมว. – ม.ทักษิณ ในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขาวิชา รองประธานโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 16 คน

ข่าว/ภาพ... งานยุทธศาสตร์และวิจัย